Entreprenörskap och överlevnad

Kan entreprenörskap vara en fråga om att överleva?

1. Analysera nedanstående siffror och fakta – ensam eller i grupp. Fundera bland annat på:
• Hur hänger olika faktorer ihop?
• Är det något särskilt i listan som du/ni tror kan bidra till att fler väljer att bli entreprenörer?
• Kan du se några likheter med situationen för ungdomar i Sverige?

Ena sidan av myntet…


• Mellanöstern är känt för sin stora ungdomskull: i arabländerna är 60 procent under 25 år. Det kan jämföras med EU, där motsvarande siffra är cirka 27 procent.


Ungdomsarbetslösheten i Mellanöstern är högre än i någon annan region i världen, omkring 30 procent.


• För att regionen ska undvika ännu högre arbetslöshet uppskattar OECD att 25 miljoner nya jobb måste skapas det kommande decenniet. Världsbanken menar att behovet är dubbelt så stort – alltså 50 miljoner nya jobb.


• Arabiska länder sticker ut i den internationella statistiken eftersom att även personer med hög utbildning har svårt att få ett arbete. Över 30 procent av de som har efter-gymnasial utbildning i Egypten, Jordanien och Tunisien går arbetslösa. Bland kvinnor med hög utbildning är situationen ännu värre.


Regionens utbildningssystem kritiseras ofta för att inte ge ungdomar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.


• Internationella Valutafonden uppskattar att mellan 17-35 procent av befolkningen i regionen verkar på den informella arbetsmarknaden, det vill säga inom sektorer som inte registreras hos myndigheter.


• Utöver oljeexporten har Mellanösterns ekonomier uppvisat dålig tillväxt – långt under till exempel Kina och Indien.


• Undersökningar visar att många uppfattar att korruptionen i deras länder har förvärrats – i Libanon ansåg 92 procent att korruptionen ökat senaste året.

… och så den andra sidan…


• Regionens länder gör mycket stora investeringar i utbildning.


Analfabetismen har halverats sedan 1980.


• Allt fler unga i Mellanöstern väljer att studera på universitetet och antalet universitet mer än dubblerades mellan åren 1998-2008.


Kvinnor utgör 60 procent av de studerande på universiteten i flera länder i regionen, bland annat i Iran.


• Den mobila teknologin sprids snabbt: YouTube har cirka 260 miljoner dagliga visningar i regionen, varav 64 procent handlar om utbildning. Hela 90 miljoner av dessa visningar kom från Saudiarabien.


• 47 procent av regionens befolkning äger en smartphone – det är högre än det globala genomsnittet. Men skillnader mellan länderna är stora.


Mobil e-handel har exploderat i regionen och var 2015 sex gånger större än bara fyra år tidigare.


• Efter den arabiska våren menar många bedömare att unga på ett helt annat sätt vågar ifrågasätta statens traditionella roll och dominans.


2.
Diskutera gemensamt i klassen vad ni kommit fram till.